vadipats.lv

Par vadipats.lv

Ar 2018.gada 31.decembri patraukta vadipats.lv sistēmas darbība.

VGP SIA ir likvidēts 2018.gada 18.decembrī.

Uzskaites sistēma būs aktīva lietošanai un datu ievadei par periodu līdz 2018.gada 31.decembrim līdz 2019.gada 30.jūnijam.

2019.gada 1.jūlijā uzskaites sistēma un domains www.vadipats.lv tiks izslēgts.

Visi uzglabātie sistēmas un lietotāju dati tiks dzēsti.

Aicinām visus lejupielādēt no sistēmas ieņēmumu un izdevumu žurnālus par katru pārskata gadu, kā arī lejupielādēt citas atskaites, kas elektroniski glabā jūsu ievadītos datus.

 

Lietotāju un interesentu atbalsts sākot ar 2019.gada 01.janvāri netiek nodrošināts.

 

Vadipats.lv ir tiešsaistes vidē bez maksas lietojama un normatīviem aktiem atbilstoša DIY (Do it yourself) vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaites sistēma, kas piemērota:

Vadipats.lv ir grāmatvedības sistēma

Vadipats.lv uzskaites sistēma ir uzskatāma par grāmatvedības datorprogrammu, jo atbilst MK noteikumu (Nr.585) prasībām:

 1. Tiek nodrošināta ierakstu reģistra (system log) informācijas saglabāšanu par katru darījumu vai tā labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju (ieraksta reģistra atskaite iegūstama sadaļā „Atskaites”)
 2. Tiek nodrošināta iespēja ierakstīt datus MS Excel formātā, tiek nodrošināta iespēja ierakstus filtrēt un atlasīt pēc dažādiem kritērijiem.
 3. Sistēma nodrošina iespēju elektroniski sagatavotos attaisnojuma dokumentus un uzskaites reģistrus atlasīt ilgstošai vai pastāvīgai glabāšanai, ierakstīt attiecīgajos informācijas nesējos un uzglabāt
 4. Sistēma nodrošina elektroniski sagatavota attaisnojuma dokumenta vai grāmatvedības reģistra datu attēlu un izdruku;
 5. Sistēma paredz elektroniski sagatavoto attaisnojuma dokumentu un grāmatvedības reģistru rezerves kopēšanu (back up).

Vadipats.lv koncepcija paredz saimniecisko darījumu uzskaiti vienkāršotā žurnāla reģistrā, pēc kura iebūvētā sistēmas loģika nodrošina datu sagatavošanu nepieciešamajos griezumos un atskaites formās datus apkopojot pēc kases principa, piemēram, Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls, PVN uzskaites žurnāls, Gada ienākumu deklarācija, Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija u.c.

Lietotāju ērtībai, pilnīgi visas atskaites, Vadipats.lv sistēma sagatavo Excel formātā, atbilstoši sistēmā ievadītajiem datiem un atlases kritērijiem, tādējādi sagatavotās atskaites pēc tam ir modificējamas un personalizējamas.

Vadipats.lv šobrīd ir viens no Latvijā populārākajiem un pieejamākajiem uzskaites risinājumiem visiem saimnieciskā darba veicējiem, kas lieto vienkāršā ieraksta uzskaiti. Portāla-sistēmas priekšrocības kopš darbības uzsākšanas ir novērtējuši jau vairāk kā 350 000 unikālu apmeklētāju, vairāk kā 6 500 reģistrētu lietotāju, kā arī Latvijā atzīti mikrouzņēmējdarbības eksperti un grāmatveži.

Vienkāršais ieraksts

Šim grāmatvedības principam ir ļoti maz kopīga ar tradicionālo priekšstatu par grāmatvedību un grāmatveža darbu. Kārtojot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, grāmatvedības reģistros atspoguļo saimnieciskās darbības naudas plūsmu, tās veidošanās avotus un izlietojumu un saimnieciskajā darbībā izmantotās un saimnieciskajā darbībā iegūtās mantas stāvokļa izmaiņas, lai fiksētu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, kā arī veiktu mantas un norēķinu kontroli. Citiem vārdiem vienkāršā ieraksta principu mēdz dēvēt arī par naudas principu - angliski “Cash basis accounting”.

Grāmatvedības kārtošanas pēc Vienkāršā ieraksta principa tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” un likumu „Par grāmatvedību”.

Atbilstoši MK noteikumiem katru mēnesi jākārto “Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls”. Žurnālu var kārtot papīra reģistra veidā vai elektroniski. Kārtojot minēto Žurnālu grāmatvedības datorprogrammā, nav vairs nepieciešamas žurnāla izdrukas, tikmēr kārtojot žurnālu papīra veidā, žurnāla lapas numurē no pārskata (taksācijas) gada sākuma augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar personas parakstu un zīmogu, ja tāds ir. Bet ja žurnālu kārto elektroniski, nodrošina tā izdruku.

Svarīgi: Sākot ar 2017.gada 11.jūliju personas, kas saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus veic tikai bezskaidras naudas norēķunu veidā, šim nolūkam izmantojot atsevišķu maksājumu kontu, var izmantot tikai kredītiestādes (bankas) izsniegtos konta izrakstus un saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevmu uzskaites žurnālu var nevest.

PVN uzskaite Vadipats.lv sistēmā

Vadipats.lv sistēmā var vest PVN uzskaiti, kā arī uzturēt PVN uzskaites žurnālu pēc naudas principa, kas atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma - 137.pantam - Īpašā nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība. Ja PVN tiek maksāts pēc uzkrāšanas principa, tad papildus sistēmā piedāvātajam žurnālam būs nepieciešamas korekcijas par periodā izrakstīto un neapmaksāto vai pirms perioda izrakstīto un apmaksāto rēķinu efektu.

PVN uzskaites vajadzībām sistēma sagatavo PVN uzskaites žurnālu, kas atbilst MK Nr.17 noteikumu (no 03.01.2013) " Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai" 6.pielikumam

Lai reģistrētos par PVN maksātāju pēc kases principa reģistrējoties par PVN maksātāju anketā nepieciešams atzīmēt ar ķeksi 22.punktu.

Svarīgi: 
Sākot ar 2018.gada 1.janvāri VADIPATS.lv vairs nenodrošinās Pievienotās Vērtības nodokļa deklarācijas aprēķinu un sagatavošanu iesniegšanai VID EDS sistēmā.
Sistēma arī turpmāk nodrošinās PVN darījumu reģistrēšanu un Pievienotās Vērtības nodokļa uzskaites žurnāla sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kādas bija spēkā līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Vadipats.lv sistēmas funkcionalitāte un cenas

Vadipats.lv sistēmā, visa pamat-funkcionalitāte, kas ietver LR normatīvajos aktos norādītās prasības vienkāršajai ieraksta uzskaites veikšanai, tiek piedāvāta BEZ MASKAS, bet papildfunkcionalitāte ir maksas. Papild-funkcionalitātē ietilpst dažādas ērtības funkcijas.

Sistēmā norēķini par pakalpojumiem tiek veikti izmantojot kredītpunktus. Kredītpunkti ir sistēmas virtuālā nauda, kura tiek nopirkta un uzglabājas sistēmas lietotāja virtuālajā maciņā. Kredītpunktu euro ekvivalents ir proporcijā 1 EUR =50 kredītpunkti. Iegādājoties uzreiz vairāk kredītpunktus tiek piemērota apjoma atlaide.
Pašlaik -sistēmā tiek piedāvāti sekojoši kredītpunktu apmēri:

 • 250   kredītpunkti par  5 EUR (jeb 0.02 EUR par 1 kredītpunktu)
 • 500   kredītpunkti par  7 EUR (jeb 0.014 EUR par 1 kredītpunktu)
 • 1000 kredītpunkti par 12 EUR (jeb 0.012 EUR par 1 kredītpunktu)
 • 2000 kredītpunkti par  20 EUR (jeb 0.01 EUR par 1 kredītpunktu)

Reģistrējoties sistēmā ikviens saņem 100 kredītpunktus, ierobežotas papildfunkcionalitātes izmēģināšanai.

Apmaksu par kredītpunktiem var veikt izmantojot MOBILLY norēķinu sistēmu (www.mobilly.lv) vai ar pārskaitījumu uz vadipats.lv bankas kontu. Izmantojot pārskaitījumu kreditpunktu iegāde tiks apstiprināta 24 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas.

Kopš 01.11.2012 sistēmā vadipats.lv  pieejama pilna pamat-funkcionalitāte un sekojošas papild-funkcionalitātes:

 • Rēķinu izrakstīšanas un uzskaites modulis;
 • VSAOI paziņojums par pašnodarbinātā ienākumiem;
 • Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija un tās aprēķins;
 • Gada Ienākumu deklarācija un IIN avansa aprēķins;
 • PVN deklarācija un tās aprēķins (pakalpojums nav pieejams sākot ar 2018.gada 1.janvār)
 • Attaisnojuma dokumentu uzglabāšana sistēma.
 • Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats;