vadipats.lv

Attaisnotie izdevumi, kas tas ir?

Bieži vien vienkāršo ierakstu izmantojošs mikrouzņēmējs piemirst, ka arī viņam, līdzīgi kā arī citiem iedzīvotāju ienākuma nodokli maksātājiem, ir tiesības saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidi par noteiktiem attaisnotajiem izdevumiem. BET ne vienmēr.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaidi (atbilstoši likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 10.pantam un MK noteikumiem Nr.336 no 31.07.2001) ir iespējams iegūt par sekojošiem attaisnotajiem izdevumiem:

 1. Sociālā nodokļa summa un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi – šie maksājumi ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību un parasti jau ir iekļauti saimnieciskās darbības uzskaitē / Norādāms GID ailē D05
 2. Izglītības un profesionālās sagatavotības paaugstināšanas izmaksas:
  1. Izdevumi par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, tai skaitā izdevumi mācību sagatavošanas nodaļās.
  2. Izdevumi par specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādē.
  3. Izdevumi par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu.
  4. Izglītības izdevumu segšanai saņemtais Studiju kredīts, saņemtā kredīta apmērā sākot ar taksācijas gadu, kad saņemtais studiju kredītu ir sākts atmaksāt.
 3. Medicīnas un ārstniecības izdevumi:
  1. Izdevumi par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu (kurus nesedz Slimokases (izņemot redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu iegādes izdevumus) un izņemot izdevumus par ārstnieciskiem preparātiem, zālēm un vitamīniem):
   1. pacienta iemaksas;
   2. visus ar ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs saistītos izdevumus;
   3. izdevumus par endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no slimokases vai citu personu līdzekļiem.
  2. Veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumi saskaņā ar veselības apdrošināšanas līgumu (bez līdzekļu uzkrāšanas) ar apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumam.
 4. Ar autoratlīdzību saistītie izdevumi. Šie ir izdevumi par kuriem aprakstīts rakstā „Vai ir izdevīgi būt par autoru” šie izdevumi tiek ņemti vērā aprēķinot autoratlīdzības un atsevišķi netiek norādīti sastādot gada ienākumu deklarāciju.
 5. Izdarītās iemaksas privātajos pensijas fondos, kas nepārsniedz 10 procentus no personas gada apliekamā ienākuma. / Norādāms GID ailē D09
 6. Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi, kas nepārsniedz 10 procentus no personas gada apliekamā ienākuma / Norādāms GID ailē D09
 7. Ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodoti līdzekļi budžeta iestādei vai LR reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. U.c. pēc 10.panta 3.daļa.

Īpaši noteikumi attiecībā uz attaisnotajiem izdevumiem

Attaisnoto izdevumu par Izglītību un medicīnu kopējais limits 2010.gadā ir 150 Ls vienai personai. Pilnā apmērā izmantojami medicīnas izdevumi izdevumu par plānotajām operācijām, kas ir plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, un zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu). Izdevumus par medicīnu un izglītību ar limitu un bez limita gada ienākumu deklarācijā (GID) norāda dažādās ailēs – D06 un D07 attiecīgi

Persona var iegūt iedzīvotāja ienākumu nodokļa atvieglojumu arī par ģimenes locekļa izglītības un medicīnas pakalpojumu izdevumiem. Par ģimenes locekli uzskata - vecākus, vecvecākus, laulāto, bērnus un mazbērnus neatkarīgi no tā, vai viņi ir maksātāja apgādībā.

Limitu pārsniegumus uzskaita un deklarē nākamajos piecos taksācijas gados hronoloģiskā secībā.

Katras personas izdevumus drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma tikai vienreiz. Ja attaisnotie izdevumi par maksātāja ģimenes locekļiem kopumā pēc citu likumā maksātājam paredzēto summu atskaitīšanas pārsniedz atlikušo maksātāja apliekamā ienākuma apmēru, attiecīgā ģimenes locekļa attaisnoto izdevumu summu var sadalīt starp maksātāju un citu personu, kurai ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par šo ģimenes locekli

Summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm. / Norādāms GID ailē D08

Par attaisnotajiem izdevumiem neuzskata ziedojumus ziedotāja saistītai personai vai ziedotāja darbiniekam, vai ziedotāja darbinieka ģimenes loceklim.

Ziedojumi, iemaksas pensiju fondos un uzkrājošajās dzīvības apdrošināšanas iemaksas kopā nedrīkst pārsniegt 20% no maksātāja apliekamā ienākuma.

Ierobežojums noteiktiem nodokļu maksātājiem saņemt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus

Atbilstoši likumam par Iedzīvotāju Ienākuma nodokli 10. Panta 5.daļai:

 • patentmaksas maksātāja,
 • fiksētā ienākuma nodokļa maksātāja,
 • mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja

saimnieciskās darbības ienākumam nepiemēro šādus izdevumus (10. panta pirmās daļas 1., 2., 5., 6.p.):

 • nomaksātā sociālā nodokļa summu;
 • izdevumus par maksātāja un viņa ģimenes locekļu kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;
 • privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas;
 • apdrošināšanas prēmiju maksājumus.

Ja patentmaksas maksātājam, fiksētā nodokļa maksātājam un mikrouzņēmuma nodokļa darbiniekam ir citi ienākumi, tad šos attaisnotos izdevumus var piemērot.

Attaisnoto izdevumu apliecinošie dokumenti

Lai apliecinātu taksācijas gadā veiktos attaisnotos izdevumus, fiziskā persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tai pievieno šādu dokumentu kopijas (attaisnojuma dokumentu oriģinālus uzrāda pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma):

 • attaisnojuma dokumentus (maksājuma dokumenti, piemēram, kvīts, čeks, maksājuma uzdevums, konta izraksts, apstiprināts interneta bankas maksājuma uzdevums), kuri apliecina izglītības un ārstniecisko izdevumu samaksu un kuros ir norādīts fiziskās personas-nodokļa maksātāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods un samaksāto izdevumu veids vai kuri apliecina apdrošināšanas prēmiju un iemaksu privātajos pensiju fondos maksājumus par maksātāju vai ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas;
 • iesniegumu, kurā norāda, ka attaisnotie izdevumi par maksātāja ģimenes locekļa izmantotajiem izglītības un ārstnieciskajiem pakalpojumiem viņa deklarācijā ir iekļauti tikai daļēji, un paziņo par maksātāju (norādot maksātāja kodu), kura deklarācijā norādīta pārējā attaisnoto izdevumu daļa par attiecīgo ģimenes locekli, kā arī paziņo to, ka pirmstaksācijas periodos attaisnotie izdevumi par ģimenes locekļu izmantotajiem pakalpojumiem ir bijuši iekļauti paša ģimenes locekļa vai citas tādas personas deklarācijā, kam ir tiesības uz attaisnotajiem izdevumiem par maksātāja ģimenes locekli;
 • apdrošināšanas sabiedrības izziņu, kas apliecina, ka fiziskās personas noslēgtais līgums (iegādātā polise) par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrāšanu) atbilst likuma noteiktajām prasībām, un kurā ir norādīts apdrošināšanas līguma darbības periods, apdrošinātā persona (vārds, uzvārds, personas kods) un taksācijas gadā samaksātā apdrošināšanas prēmiju summa un apdrošināšanas prēmiju summas sadalījums pa gadiem.

www.vadipats.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
27.10.2010