vadipats.lv

Jautājumi un atbildes par Mikrouzņēmumu nodokli

Pārpublicējam Ekonomikas ministrijas apkopotās atbildes uz ministrijai iesūtītajiem jautājumiem par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma piemērošanas kārtību. Atbildes sagatavotas sadarbībā ar Finanšu ministriju, Valsts ieņēmumu dienestu, kā arī Labklājības ministriju un Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru.

Šeit pārpublicēti tikai jautājumi, kas saistīti ar vienkāršo ierakstu izmantojošiem mikrouzņēmumiem - saimnieciskās darba veicējiem. Pilns jautājumu un atbilžu apkopojums atrodams ŠEIT.

1. Vai MUN maksātāja statusu ar 2011.gadu var iegūt MU, kurš 2010.gada laikā kādā periodā pirms pieteikuma iesniegšanas kādam kritērijam neatbilda (piemēram, bija 6 darbinieki, pieteikuma iesniegšanas brīdī - 4) vai 2010.gada apgrozījums virs Ls 70 tūkst. un pieteikuma iesniegšanas brīdī tas ir jau zināms?

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu 2011.gadā var iegūt, ja MU plāno, ka tas atbildīs nosacījumiem attiecībā uz nākamo gadu, t.i., ja prognozētais apgrozījums ir mazāks par Ls 70 000 un tiks ievēroti citi MUN likumā noteiktie kritēriji (MUN likuma 4.panta ceturtā daļa).

2. Vai 2010.gada septembrī reģistrēts MUN maksātājs, kura 2010.gada apgrozījums būs, piemēram, 24 000 Ls (t.i. mazāk kā Ls 70 000, bet pārsniedz MK noteikumos par MUN deklarāciju noteikto slieksni paaugstinātās likmes 20% piemērošanai Ls 23 333 (70 000/12x4mēneši)) 2011.gadā zaudēs MUN maksātāja statusu?

MUN maksātāja apgrozījuma ierobežojuma summa, ja saimnieciskā darbība uzsākta gada vidū tiek noteikta, gada apgrozījuma summu Ls 70000 dalot ar 12 (kalendārā gada mēnešu skaitu) un reizinot ar mēnešu skaitu, cik atlikuši taksācijas gadā pēc reģistrācijas par MUN maksātāju. Ja  jaundibinātais MUN maksātājs 2010.gadā ir pārsniedzis MUN likumā noteiktos kritērijus, tad ar 2011.gada 1.janvāri tiek zaudēts MUN maksātāja statuss.

3. Vai MUN maksātāja statusu, piesakoties no jauna līdz 15.decembrim, ar 2011.gada 1.janvāri, var atkal iegūt esošs MUN maksātājs, kurš 2010.gadā ir pārkāpis kādu no kritērijiem, piemēram, kādā brīdī bija 6 darbinieki (līdz ar to saskaņā ar MUN likuma 4.panta astoto daļu MUN maksātāja statusu zaudē ar nākamo gadu, bet no otras puses uz pieteikuma iesniegšanas dienu MU visiem kritērijiem atbilst un paredz atbilstību arī 2011.gadā)?

Personas, kuras ir reģistrētas par MUN maksātājiem, ja tās atbilst MUN likumā noteitajiem kritērijiem un vēlas saglabāt šo nodokļa maksātāja statusu,  nesniedz katru gadu pieteikumu reģistrēties atkārtoti par MUN maksātājiem. Ja MUN maksātājs 2010.gadā pārkāpj MUN likumā noteiktos kritērijus, tas ar 2011.gada 1.janvāri zaudē  MUN maksātāja statusu (MUN likuma 4.panta 8.daļa).

4. Vai SD veicējiem, IIN maksātājiem, kas ar 1.janvāri zaudējuši MUN maksātāja statusu, līdz 1.aprīlim ir jāiesniedz VID aprēķinu par nodokļa avansa maksājumu lielumu taksācijas gadā? Ja jā, tad kā noteikt avansa maksājumu summas un kāda summa jāiemaksā līdz 15.martam?

Maksātājs, kurš zaudējis MUN maksātāja statusu, iesniedz iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja avansa aprēķinu. Iedzīvotāju ienākuma nodokli nosaka atbilstoši iepriekšējā taksācijas gada ieņēmumiem un izdevumiem, ievērojot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 18.panta otro daļu.Tā kā par iepriekšējo taksācijas gadu, gada ienākumu deklarācija nebija jāsniedz, tad aprēķināto avansā maksājamo summu dala ar trīs un iemaksā 2011.gada 15.maijā, 2011.gada 15.augustā un 2011.gada 15.novembrī. Informējam, ka tiek gatavoti grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

5. Vai SDV, IIN maksātājam, kurš zaudējis MUN maksātāja statusu ar taksācijas gada 1.janvāri, ir tiesības samazināt taksācijas gadā gūto SD ienākumu par SD zaudējumiem, kas radušies taksācijas periodos pirms MUN maksātāja statusa iegūšanas?

Var, ņemot vērā likumā noteikto zaudējumu pārvešanas periodu SD veicējam, zaudējot MUN maksātāja statusu un kļūstot par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju, SD izdevumos nav iekļaujami tikai tādi zaudējumi, kuri personai ir radušies atrodoties MUN maksātāja statusā (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta devītā un 9.1daļa).

6. Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 28.panta 11.punktu mikrouzņēmuma pienākums ir līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim informēt VID par to, ka mikrouzņēmums, kas pirmstaksācijas gadā ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, sākot ar taksācijas gada 1.janvāri, saimnieciskās darbības ienākumu noteiks saskaņā ar šā likuma 11. vai 11.1 pantu. Vai šis paziņojums ir jāiesniedz visos gadījumos (arī tad, ja pārkāpts kāds no kritērijiem un VID šo neatbilstību kritērijiem redz no MUN deklarācijas)? Vai šāds paziņojums ir jāiesniedz arī MU, kas ir UIN maksātāji? (Šo termiņu nav iespējams ievērot, ja neatbilstība MU kritērijiem rodas tikai decembrī.)

Minētais termiņš pirmstaksācijas gada 15.decembris ir jāievēro, ja mikrouzņēmums pats nolemj mainīt MUN maksātāja statusu. Likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" pagaidām nav noteikts pienākums paziņot par MUN maksātāja brīvprātīgu pāreju uz vispārīgi nodokļa režīmu. Informējam, ka tiek gatavoti grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli".

7. Ja MU gada vidū sasniedz apgrozījumu 70 000, tad kas notiek ar MUN statusa zaudēšanu un nodokļu maksāšanas kārtību atlikušajiem 6 mēnešem?

Ja kalendārā gada vidū MU apgrozījums pārsniedz Ls 70000, tad maksātājs MUN maksātāja statusu saglabā līdz kalendārā gada beigām un MU  apgrozījuma pārsnieguma daļai apreķina MU nodokli 20 procenti (MUN likuma 4.panta astotā daļa un 6.panta trešā daļa).

8. Vai persona var būt algots darbinieks vairākos MU, algas nodokļa grāmatiņu iesniedzot vienā no šiem MU? Vai ir kas jāuzrāda tajā MU, kur nav iesniegta šī grāmatiņa?

Katram Latvijas Republikas iedzīvotājam var būt tikai viena algas nodokļa grāmatiņa un jebkurai fiziskā personai ir tiesības strādāt vairākos uzņēmumos, līdz ar to, ja persona strādā divos MU, kas abi  ir MUN maksātāji, algas nodokļa grāmatiņu sniedz vienā no šiem MU, bet otru MU informē par to, ka algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta citā MU, kas ir MUN maksātājs.
MU darbiniekam, pārtraucot darba attiecības ar MU, kurā iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, vai šis MU zaudē MUN maksātāja statusu, ir pienākums algas nodokļa grāmatiņu iesniegt otrā MU.

9. Ko MU īpašniekam darīt, ja darbinieks, ar kuru MUN likuma 3.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā MU ir vienojies par to, ka ar nākamā gada 1.janvāri kļūs par MUN maksātāju un jāiesniedz algas nodokļa grāmatiņa, algas nodokļa grāmatiņu MU pēc 1.janvāra neiesniedz (atsakās iesniegt)?

MUN likuma 3.panta 1. daļa paredz vienošanos par algas nodokļa grāmatiņas iesniegšanu MU un to, ka šādu informāciju var iekļaut darba līgumā. Šada vienošanās nepildīšana, ja tā ir ietverta darba līgumā, var būt pamatojums, ka darbinieks nepilda darba līgumā ietvertos nosacījumus.

10. Vai MUN maksātāja darbinieka ienākumā ieskaita - likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 2.3daļā minēto labumu no darba devēja auto izmantošanas privātām vajadzībām?

Ja MU darbinieks gūst labumu no darba devēja automašīnas izmantošanas privātām vajadzībām, gūto ienākumu kvalificē kā MU darbinieka ienākumu un tas ir jāuzrāda deklarācijas 7.rindā.

11. Fiziska persona reģistrējas oktobra mēnesī kā saimnieciskās darbības veicējs un arī vienlaicīgi kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs. Par šiem 3 mēnešiem apgrozījums sastāda Ls 9 000 un tiek samaksāts mikrouzņēmuma nodoklis Ls 810. Alga par šiem mēnešiem Ls 1500 (500x3). Veicot uzskaiti, gada rezultāts ir šāds: 9000 (ieņēmumi) - 2500 (izdevumi saimnieciskie ) – 1500 (alga) – 810 (nodoklis) = 4190 (peļņa). Nākamā gada pirmajā pusgadā nav nekādu ienākumu, un līdz ar to netiek maksāts mikrouzņēmuma nodoklis. Taču ir naudas līdzekļi no iepriekšējā gada rezultātiem un katru mēnesi tiek izmaksāta alga Ls 500. Tā kā netiek maksāts nodoklis, tad arī nav noteikti attiecīgie procentu sociālām iemaksām, jo deklarācijā apgrozījums ir 0. Vai saimnieciskās darbības veicējs drīkst šādi rīkoties, izmaksājot tikai algu nepārsniedzot 500 latus, kaut nav apgrozījums par šo laika periodu?

Jā, MUN maksātājs var tā rīkoties. MU darbiniekiem ir tiesības brīvprātīgi pievienoties valsts sociālai apdrošināšanai, un veikt par sevi maksājumus arī mēnešos, kad MUN maksātājs strādā bez apgrozījuma.

12. Vai IK, SDV, z/s mikrouzņēmuma maksātājs var savām personīgajām vajadzībām izņemt no konta, kases vairāk par 500Ls?

Var, samaksājot par pārsniegumu papildu MUN likmi un ar nākamo gadu zaudējot MUN maksātāja statusu.

13. Vai gadījumā, ja fiziskā persona,piem., Anna Avota VID ir reģistrējusies kā SDV un reģistrējas kā Mikrouzņēmuma nodokļa maksātaja un par savu saimniecisko darbību no pasūtītāja par veiktajiem pakalpojumiem saņem 600 Ls menesī, bet A.Avota ir noslēgusi savā labā līgumu par dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu 100 Ls mēnesī, vai A.Avota var būt Mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, vai viņa neatbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, jo apgrozījums pārsniedz 500 Ls?

MUN likumā noteiktais kritērijs MU apgrozījumam gadā ir ne vairāk kā 70000 Ls, savukārt, ja MU darbinieka ienākums pārsniedz 500 Ls, tad SD veicējs neatbilst MUN likumā noteiktiem kritērijiem un nevar pieteikties kļūt par  MUN maksātāju. 500 Ls ierobežojums attiecas uz personas gūto ienākumu no MUN maksātāja. Ja Anna Avota no MU līdzekļiem ir veikusi  iemaksas par sevi dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu, tad šo iemaksu summu uzskata par A.Avotas gūto ienākumu no MU, uz kuru attiecina 500 Ls ierobežojumu mēnesī. Uzskatām ka, minētajā piemērā fizikās personas A.Avotas un MU līdzekļi būtu jātur šķiti un iemaksas par sevi dzīvības apdrošināšanai ar līdzekļu uzkrāšanu ir jāveic pašai privātpersonai.

14. Ja SIA darbiniekiem ir ienākuma ierobežojums 500 ls, bet peļņa ir ārpus šīs robežas, tad kas ir IU ienākums un kas ir IU peļņa?

Tā kā IU nav kapitālsabiedrība, tas neizmaksā dividendes. Tādēļ peļņa, ja tiek izņemta no IU, ir apliekama MUN likumā noteiktajā kārtībā.

15. Vai MUN maksātāji drīkst attiecināt uz izdevumiem pilnā apmērā, piemēram, reprezentācijas izdevumus, ziedojumus, izdevumus darbinieku kopējiem atpūtas pasākumiem, darbiniekiem izmaksātos bēru pabalstus?

Izmaksas, kas saistītas ar darbinieku atpūtas braucieniem vai MU apmaksātie bēru izdevumi ir identificējami ar konkrētu darbinieku, tādējādi šie izdevumi ir pieskaitāmi pie darbinieka ienākuma un iekļaujami MU izmaksās.

16. Vai IU (IK) īpašniekam jābūt darbiniekam pašam sev?

IU un IK īpašnieki ir uzskatāmi par MU darbiniekiem (MUN likuma 1.panta 3.punkts).

17. Vai VID ir jāsūta paziņojums par izmaksāto ienākumu, ja pakalpojumu sniedz MUN - fiziskā persona (SDV, IK)?

Vispārīgā kārtība  - atkarībā no reģistrētās saimnieciskās darbības formas. Piemēram, ja kāds uzņēmums veic izmaksu par sniegtajiem pakalpojumiem  SD veicējam (nav svarīgi MUN vai iedzīvotāju ienākuma nodokli) paziņojums ir jāsniedz par izmaksām fiziskām personām.

18. Vai MU nodokļa maksāšana atbrīvo no IIN nodokļa likuma 8.panta?

Nav saprotams uzdotais jautājums. Likuma"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.pants nosaka ļoti plašu ar nodokli apliekamo objektu loku, savukār MUN likums aptver tikai nelielu šo ienākumu loku, tādēl par citiem ienākumiem, kuri nav saitīti ar MU darbinieka attiecībām ar S/D veicēju, kurš ieguvis MUN maksātāja statusu, nodokļu maksātājam ir saistošas likuma"Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normas. MU nodokļa maksāšanas fakts nevar atbrīvot no likuma prasību ievērošanas, kas nosaka cita subjekta vai cita veida apliekamo objektu.

u.c.

Papildus informējam, VID mājas lapā – sadaļā mikrouzņēmumu nodoklis, izveidota jaunu apakšnodaļa – "jautājumi un atbildes", kurā ievietotas atbildes uz aktuālajiem nodokļu maksātāju jautājumiem, kas nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu

 

vadipats.lv
20.12.2010