vadipats.lv

Mikrouzņēmēji un pamatlīdzekļi, nolietojums un peļņa

Bieži vien mikrouzņēmēji - saimnieciskās darbības veicēji savā darbībā izmanto pamatlīdzekļus un retāk nemateriālos ieguldījumus. Kā uzskaitīt pamatlīdzekļus? Kā pamatlīdzekļi un to nolietojums ietekmē saimnieciskās darbības peļņu? Kādas atskaites ietekmē pamatlīdzekļu uzskaite?

Kas ir pamatlīdzekļi?

Par pamatlīdzekļiem tiek uzskatītas nekustamas mantas (piemēram, zemesgabals, ēka, būve, ilggadīgie stādījumi) un kustamas mantas vienības, kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu un sākotnējā vērtība lielāka par 100 latiem (bet sākot ar 01.07.2011 – 300 latiem) (piemēram, iekārta vai tās aprīkojums, tehnika, mašīna vai inventārs, transportlīdzeklis, dators, kopētājs).

Par nemateriālajiem ieguldījumiem uzskata par samaksu iegūtas bezķermeniskas lietas (piemēram, patents, licence), kuru derīgās lietošanas laiks ir ilgāks par gadu.

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību veido gan pirkšanas cena, gan arī citi tieši saistītie izdevumi (piemēram piegādes izdevumi), tai skaitā saņemto aizdevumu procenti, kas samaksāti par periodu līdz objekta lietderīgās izmantošanas uzsākšanai – nodošanai ekspluatācijā. Tas attiecas arī uz pamatlīdzekļiem, kas ir paša izveidoti.

Iepirktos pamatlīdzekļus saimnieciskā darba veicēji (SDV) vienkārša ieraksta grāmatvedībā uzskaita kā ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, tādējādi tie neietekmē IENĀKUMUS (peļņu), no kuriem aprēķina nodokļus. Ienākumus samazina šo pamatlīdzekļu nolietojums noteiktā apmērā (aprakstīts zemāk).

Pamatlīdzekļa atlikušo vērtību palielina par pamatlīdzekļa uzlabošanas, atjaunošanas un rekonstrukcijas izmaksām, kuras radušās, pievienojot vai nomainot daļas vai detaļas, un kuras būtiski palielina pamatlīdzekļa ražošanas potenciālu vai pagarina tā ekspluatācijas laiku. Pamatlīdzekļa atlikušo vērtību samazina par izslēdzamās pamatlīdzekļa daļas vai detaļas atlikušo vērtību.

Kā aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu?

Nolietojumu SDV pamatlīdzekļiem aprēķina izmantojot likuma „Par uzņēmumu ienākumu nodokli” 13.pantu.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinam tiek pielietota ģeometriski progresīvā metode, citiem vārdiem, nolietojumu vienmēr rēķina no pamatlīdzekļu atlikušās vērtības (pēc nolietojuma atskaitīšanas iepriekšējā taksācijas perioda beigās).

Visi pamatlīdzekļi sadalāmi 5 kategorijās:

 1. Ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi – piemēro nolietojumu 5%
 2. Dzelzceļa ritošais sastāvs un tehnoloģiskās iekārtas, jūras un upju flotes transportlīdzekļi, flotes un ostu tehnoloģiskās iekārtas, enerģētiskās iekārtas – 10%
 3. Skaitļošanas iekārtas un to aprīkojums, tai skaitā drukas ierīces, informāciju sistēmas, datoru programmprodukti un datu uzkrāšanas iekārtas, sakaru līdzekļi, kopētāji un to aprīkojums – 35%
 4. Pārējie pamatlīdzekļi, izņemot 5.kategorijā minētos pamatlīdzekļus – 20%
 5. Naftas izpētes un ieguves platformas kopā ar to funkcionēšanai nepieciešamajām iekārtām, kuras atrodas uz šīm platformām, naftas izpētes un ieguves kuģi – 7.5%

Pamatlīdzekļu uzskaiti vēlams kārtot par katru pamatlīdzekli atsevišķi, tomēr likums par UIN ļauj 3. un 4. Kategorijas pamatlīdzekļus (izņemot ražošanas iekārtas un transports) uzskaitīt ar visu kategoriju kopā, proti, atsevišķu uzskaiti var nekārtot un nolietojumu aprēķina vienkāršoti visai kategorijai kopā.

Pamatlīdzekļu gada nolietojumu aprēķinot, pielieto augstāk minēto nolietojuma likmi, ko reizina  ar koeficientu 2, bet vieglajiem automobiļiem, motocikliem, jūras un upes transporta līdzekļiem un gaisa transporta līdzekļiem (izņemot speciālo un operatīvo transportu) reizinot ar koeficientu 1.5

Aprēķināto nolietojumu pamatlīdzekļa iegādes periodizācija neietekmē. Citiem vārdiem nolietojumu aprēķina pilnā apmērā neatkarīgi no tā, kurā mēnesī vai datumā pamatlīdzeklis iepirkts. Tikai, ja saimnieciskā darbība nav notikusi pilnu taksācijas gadu, nolietojuma apmērs samazināms proporcionāli pilnu darbības mēnešu skaitam.

Ja pamatlīdzekļa atlikusī vērtība nepārsniedz 50 latus, tas pilnā apmērā tiek norakstīts pārskata perioda izdevumos un nolietojums nākotnē vairs nav aprēķināms.

Reprezentatīviem viegliem automobiļiem (vērtība bez PVN pārsniedz Ls 25 424) nolietojums netiek aprēķināts un ar to saistītie izdevumi nav saistāmi ar saimniecisko darbību.

Pirmā gada nolietojums jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām (definīciju skatīt likumā par UIN) aprēķināms no iegādes vai izveidošanas vērtības, ko pirmajā taksācijas periodā palielina reizinot ar koeficientu 1.5.

Kas ir nemateriālie ieguldījumi un kā tiem rēķina amortizāciju (nolietojumu)?

Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas par koncesijām, patentiem, licencēm un preču zīmēm noraksta sistemātiski, pēc lineārās (vienmērīgās) metodes. Pārējo nemateriālo ieguldījumu nolietojums nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nav norakstāms, attiecīgi nav iekļaujams saimnieciskās darbības izmaksās.

Nemateriālo ieguldījumu vērtību noraksta: koncesijām — 10 gados, patentiem, licencēm un preču zīmēm — piecos gados. Nemateriāliem ieguldījumiem, kuru rezultātā tiek reģistrēta preču zīme vai patents piemēro iepriekš minēto amortizācijas likmi, ko reizina ar koeficientu 1.5.

Mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem nolietojuma aprēķināšana nav aktuāla. Bet zaudējot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, pamatlīdzekļu atlikušo vērtību (no kā aprēķināms nolietojums) taksācijas perioda sākumā nosaka, no pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas vērtības, kurai pieskaitītas pamatlīdzekļa uzlabošanas, atjaunošanas un rekonstrukcijas izmaksas, atskaitot nolietojuma vērtību, kas aprēķināta par pirms taksācijas periodiem.

Īpaši noteikumi attiecībā uz pamatlīdzekļu nolietojumu?

Likums par iedzīvotāju ienākuma nodokli 115. pants paredz īpašus noteikumus taksācijas gadā norakstāmā pamatlīdzekļu nolietojuma sakarā:

 1. Ja maksātājam piederošie pamatlīdzekļi saimnieciskajā darbībā tiek izmantoti daļēji - nolietojumu aprēķina proporcionāli attiecīgā pamatlīdzekļa izmantošanai saimnieciskajā darbībā (piemēram, ēkām proporciju rēķina proporcionāli saimnieciskajā darbībā izmantotās daļas platības īpatsvaram ēkas (tās daļas) kopējā platībā). Ja šo proporciju nevar objektīvi noteikt un tā netiek dokumentāri pamatota, maksātājs saimnieciskās darbības izdevumos iekļauj 50%.
 2. Aprēķinot personīgā vieglā automobiļa (izņemot vieglo automobili ar speciālo aprīkojumu) vērtības nolietojumu, izdevumos ietver aprēķināto nolietojumu proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, bet ne vairāk par 70%.

Kādas atskaites ietekmē pamatlīdzekļi?

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un tieši nolietojums ir svarīgs mikrouzņēmējiem - saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic nodokļu maksāšanu vispārējā kārtībā) sekojošu atskaišu sagatavošanai:

1) Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - nolietojums ir svarīgs, lai precīzi noteiktu saimnieciskās darbības ienākumus. Atkarībā no ienākumiem salīdzinājumā ar valstī noteikto minimālo algu SDV iestājās pienākums veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

2) Gada ienākumu deklarācija - nolietojums ir svarīgs, lai precīzi noteiktu saimnieciskās darbības ienākumus, ienākumu nodokļa aprēķinam.

Reglamentējošie tiesību akti

Pamatlīdzekļu uzskaiti saimnieciskās darbības veicējiem (SDV), kas lieto vienkāršā ieraksta grāmatvedību, reglamentē:

 • MK noteikumi Nr. 188 (no 20.03.2007) „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” līdz 2011.gada 30.aprīlim;
 • MK noteikumi Nr. 1160 (no 13.10.2009)  „Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” no 2011.gada 1.jūlija;
 • Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 115.pants;
 • Likums „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 13.pants.

www.vadipats.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
14.12.2010