vadipats.lv

Gada Ienākumu deklarācija par 2010.gadu

2010.gads ir beidzies un visiem mikrouzņēmējiem - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, kas uzskaitē lieto vienkāršo ierakstu (turpmāk SDV), jāsāk gatavoties gada ienākumu deklarācijas (GID) gatavošanai. GID sastādīšanai esam sagatavojuši dažus noderīgus padomus un apkopojuši noderīgu informāciju.

Nodokļa likme un nodokļa objekts

SDV, sastādot GID, jāaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodoklis 26% apmērā no saimnieciskās darbības ienākumiem (ieņēmumi, no kuriem atskaitīti saimnieciskās darbības izdevumi).

Būtiskākais uzdevums SDV ir noteikt saimnieciskās darbības ienākumus, jo bieži vien par  saimnieciskās darbības izdevumiem tiek uzskaitīti tādi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Vairāk par to, kā atšķirt saimnieciskās darbības izdevumus no nesaimnieciskajiem, lasiet ŠEIT. Tai pat laikā 2010.gadā ir notikušas arī izmaiņas attiecībā uz apliekamo ienākumu noteikšanu, kas gan vairāk attiecas uz SDV, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Pirmkārt, 2010.gadā tika samazināts apmērs ienākumam no lauksaimniecības un lauku tūrisma, kas netiek aplikts ar nodokli līdz 2 000 Ls. Otrkārt, no neapliekamo ienākumu sastāva tika izslēgtas summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai un Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai. Izņemot, ja pēdējie saņemti 2010.gadā par 2009.gadu.

GID jāsagatavo arī tiem SDV, kas izmanto fiksēto nodokli. Šādā gadījumā nodoklis maksājams pēc īpašas tabulas skatīt ŠEIT. Sākot ar 2011.gadu nodokļa maksāšana atvieglota - 5% apmērā par visiem ieņēmumiem līdz 10 000 Ls un 5%+7% par ieņēmumiem, kas pārsniedz 10 000 Ls

Gada Ienākumu deklarācija (GID)

GID veidlapa sastāv no vairākām savstarpēji saistītām un nesaistītām daļām. Deklarācijas veidlapa ir apstiprināta ar MK Noteikumiem Nr.149. (no 17.02.2009) "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību". Šie noteikumi nosaka arī deklarācijas aizpildīšanas kārtību.

Deklarācijas veidlapa sastāv no šādām sadaļām:

 • Gada ienākumu deklarācija D;
 • pielikums D1 "Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi";
 • pielikums D1^1 “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazināta nodokļa likme”
 • pielikums D2 "Fizisko personu (rezidentu) ārvalstīs gūtie ienākumi";
 • pielikums D2^1 “Fizisko personu (jūrnieku), kas ir nodarbinātas (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi”
 • pielikums D3 "Ienākumi no saimnieciskās darbības";
 • pielikums D3^1 „Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā";
 • pielikums D4 "Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem";
 • pielikums D5 „Saimnieciskās darbības ienākumu deklarācija nodokļa maksātājiem, kas maksā fiksēto ienākuma nodokli";
 • pielikums D7 “Gada kapitāla pieaugums”
 • pielikums D8 “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķins, piemērojot vidējo svērto nodokļa likmi”

Diemžēl vēl, sagatavojot 2010.gada Ienākumu deklarāciju, nedarbojas Saeimas pieņemtais lēmums par VID rīcībā esošās informācijas atkārtotu neiesniegšanu (sīkāk skatīt ŠEIT) tāpēc līdzīgi kā līdz šim VID jāiesniedz arī tā informācija, kas VID jau ir. Tas galvenokārt attiecas uz taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumiem un nodokļa atvieglojumiem.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

GID jāiesniedz VID ne vēlāk, kā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.aprīlim. Atgādinām, ka sākot ar 2011.gadu, visiem SDV visas atskaites VID iesniedzamas vienīgi izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS).

vadipats.lv sistēma pieejams risinājumu GID automātiskai sagatavošanai.

Saimnieciskā darba veicēja gada ienākumu deklarācijas sagatavošana

Lai SDV sagatavotu GID, jeb D pamat-deklarācijas formu, aizpildāmi deklarācijas D1, D2, D3 vai D5 un D4 pielikumi. Katra pielikuma sastādīšanai nepieciešami konkrēti priekšdarbi.

Pielikums D1

Pielikums D1 ir paredzēts, lai norādītu Latvijā gūtos ienākumus, izņemot ienākumu no saimnieciskās darbības. Lai sagatavotu D1 pielikumu, nepieciešama no darba devēja vai citas personas saņemts paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām. Tā kā paziņojums satur līdzīgas ailes kā D1 pielikums, tad šīs veidlapas aizpildīšana ir vienkārša.

Pielikums D2

Pielikumu D2 aizpilda fiziskā persona, kura taksācijas gadā guvusi ienākumus ārvalstīs. Ja ienākumi ir gūti vienā vai vairākās ārvalstīs, par katru citā valstī gūto ienākuma veidu aizpilda atsevišķu pielikuma D2 rindu. Ārvalstīs gūto ienākumu un samaksāto nodokli ārvalstu valūtā pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa attiecīgi ienākuma saņemšanas un nodokļa samaksāšanas dienā.

Pielikums D3

Pielikums D3 ir būtiskākais saimnieciskās darbības veicējā atskaites dokuments, ar kuru tiek aprēķināts ar nodokli apliekamais saimnieciskās darbības rezultāts. Lai sagatavotu D3 pielikumu, ieteicams izdarīt šādus sagatavošanas darbus:

 • Pārbaudīt visus žurnāla ierakstus (vai, piemēram, pie citiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem nav ierakstīti ieņēmumi no lauksaimniecības un otrādi – vai pie lauksaimniecības ieņēmumiem nav iereģistrēti ieņēmumi, kas nav uz lauksaimniecību attiecināmi; tāpat arī jāpārskata izdevumu ailes – vai ir korekti norādīti lauksaimniecības, citu nozaru un proporcionāli sadalāmie izdevumi).
 • Jāveic pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, krājumu, naudas līdzekļu, lopu inventarizācija un jāsastāda inventarizācijas saraksti. Pirktie krājumi inventarizācijas sarakstā ir jānovērtē iegādes cenās, bet pašražotā produkcijā un krājumi – pašizmaksā vai zemākajās tirgus cenās.
 • Ja atlikumā uz gada beigām ir pirkti krājumi (piemēram, lopbarība, minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi u.tml.), tad inventarizācijas sarakstos iespēju robežās atsevišķi jānodala tie krājumi, par kuriem uz 31. decembri vēl nav samaksāts.
 • Jāaprēķina, cik daudz līdzekļu ieguldīts nepabeigtajos ražojumos (piemēram, rudens arumam, ziemāju sējumiem).
 • Jāsalīdzina ar darījumu partneriem parādu summas. Parādu salīdzināšanu veic, izsūtot darījumu partneriem salīdzināšanas aktus, kā arī salīdzinot darījumu partneru atsūtītajos salīdzināšanas aktos norādītās summas ar grāmatvedības datiem. Šis darbs ir jāveic rūpīgi (nedrīkstētu saņemtos salīdzināšanas aktus vienkārši parakstīt un nosūtīt darījumu partnerim, nesalīdzinot salīdzināšanas aktā norādīto summu ar savu grāmatvedības reģistru datiem), jo parādu salīdzināšanas procesā bieži vien ir iespējams atklāt gada laikā pieļautas kļūdas – piemēram, nav grāmatvedībā iereģistrēti visi saņemtie vai izsniegtie rēķini, vai arī kādi rēķini nav apmaksāti pilnībā vai ir pārmaksāti).
 • Jāpārbauda, vai visiem pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem ir izrakstītas kartītes, jeb analītiskais reģistrs.
 • Jānoraksta tie pamatlīdzekļi, kuri inventarizācijā ir atzīti par nolietotiem un kurus vairs nav iespējams izmantot saimnieciskajā darbībā (piemēram, tie ir salūzuši un nav remontējami).
 • Jāaprēķina nolietojums pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem.
 • Jāpārliecinās, ka uzskaitē pareizi iereģistrēti izdevumi, kas attiecas uz citiem periodiem vai pat vairākiem gadiem (piemēram, apdrošināšana vai veikta augsnes kaļķošana).
 • Jāsameklē iepriekšējā taksācijas gada ienākumu deklarācija (ja tāda ir sastādīta), jo, iespējams, ka būs nepieciešams izmantot tajā norādīto informāciju (piemēram, datus par iepriekšējo taksācijas gadu zaudējumiem vai par iepriekšējo gadu attaisnoto izdevumu summām, kas pārnestas uz nākamajiem gadiem).
 • Jāaprēķina proporcionāli sadalāmie izdevumi (šo darbību vadipats.lv sistēma veiks jūsu vietā, ja aprēķinam tiks izmantots vadipats.lv risinājums) – proporcionāli sadalāmie izdevumi atbilstoši ienākumu proporcijai sadalās kā attiecināmi uz saimniecisko un lauksaimniecisko darbību.
 • Jāveic izdevumu precizēšana (arī šo darbību vadipats.lv sistēma veiks jūsu vietā, ja aprēķinam tiks izmantots vadipats.lv risinājums) - Izdevumu precizēšana ir nepieciešama tādēļ, ka ne visas izdevumu summas ir uzskaitītas žurnālā, piemēram pamatlīdzekļu nolietojums un izdevumi, kas veikti taksācijas gadā, bet attiecas uz citu taksācijas periodu.

D3 un Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana

Ja iepriekšējos gados nodokļu maksātājam ir bijuši zaudējumi no lauksaimniecības vai no citiem darbības veidiem, tad šos zaudējumus turpmākajos gados sedz no ienākuma, ja tāds ir. Zaudējumus hronoloģiskā secībā var segt no nākamo trīs gadu apliekamā ienākuma, bet – īpaši atbalstāmajās teritorijās – no sešu gadu apliekamā ienākuma.

Iepriekšējo gadu zaudējumu parādīšanai, pielikumā D3 ir atrodams "Pārskats par zaudējumiem no saimnieciskās darbības", kurā atsevišķi norāda lauksaimniecības un citu nozaru zaudējumus.

Pielikums D4

Pielikumu D4 aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un kuri vēlas iekļaut šos izdevumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā. Pielikuma aizpildīšanai izmanto attaisnojuma dokumentus, kuri apliecina izglītības un ārstniecisko izdevumu samaksu (piemēram, kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, kredītiestādes rēķinu izraksti).

Pielikumu D4 nodokļa maksātājs var aizpildīt arī par saviem ģimenes locekļiem, kuriem ir bijuši attaisnotie izdevumi par ārstniecību vai izglītību. Tādā gadījumā par saviem un katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem aizpilda atsevišķu pielikumu D4.

Sastādot deklarāciju par 2010. gadu, jāņem vērā, ka attaisnoto izdevumu summa, salīdzinot ar 2009.gadu, ir samazināta no 300 latiem uz 150 latiem.

Attaisnoto izdevumu apmērs un to segšanas kārtība ir noteikta MK noteikumos Nr 336 (no 31.07.2001) „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem"

Pielikums D5

Pielikums ir paredzēts tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas maksā fiksēto nodokli un tā aizpildīšana ir tiešām vienkārša.

Nodokļa iemaksāšana budžetā

Ja par taksācijas gadu ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad maksāšanas termiņi ir šādi:

 • ja nodokļa summa ir mazāka par 450 latiem, nodoklis jāiemaksā budžetā līdz 2011. gada 16. aprīlim;
 • ja nodokļa summa ir lielāka par 450 latiem, nodokli iemaksā budžetā trīs vienādos maksājumos – līdz 2011. gada 16. aprīlim, 16. maijam un 16. jūnijam.

Jāatgādina, ka līdz ar Gada Ienākuma deklarācijas iesniegšanu SDV jāaprēķina Avansa maksājumi sīkāk lasiet ŠEIT.

Nodokļa pārmaksas atgūšana

 

Atbilstoši likumam par Iedzīvotāju ienākuma nodokli (19.pants 4.daļa): Ja rezumējošā kārtībā aprēķinātā summa pēc pārbaudes izrādās mazāka par avansā samaksāto, Valsts ieņēmumu dienests triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksā maksātājam radušos starpību. Turklāt šobrīd uz GID veidlapas D jau norādītais konts kalpo par pamatu atmaksāt pārmaksu. Atsevišķs iesniegums nav nepieciešams.

 

 

www.vadipats.lv

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
17.01.2011
precizēts 03.03.2011

Raksta sagatavošanā par avotiem izmantoti:

 • Linda Puriņa (15.12.2010). Izmaiņas IIN aprēķinā par 2010.gadu saimnieciskās darbības veicējiem. Sk. 15.12.2010.: http://www.ifinanses.lv/lat/nodokli?doc=2114
 • Linda Puriņa (05.02.2010). Gada ienākumu deklarācijas sastādīšana par 2009. gadu. Sk. 15.06.2010: http://www.laukutikls.lv/gramatvediba_finanses/780-gada_ienakumu_deklaracijas_sastadisana_par_2009_gadu
 • MK Noteikumiem Nr.149. (no 17.02.2009) "Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību".
 • vid publikācijas