vadipats.lv

Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis (papildināts)

Sākot ar 2011.gadu stājās spēkā jauns likums - Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums. Tāpat stājas spēkā izmaiņas likumā par PVN. Atšķirībā no 2010.gada likumdošanas saistībā ar automašīnām, jaunās likumdošanas normas ietekmē arī vienkāršo ierakstu lietojošus mikrouzņēmējus.

UZMANĪBU: šajā rakstā aprakstītas likumdošanas nianses tikai attiecībā uz vienkāršo ierakstu lietojošiem mikrouzņēmējiem: individuālie komersanti; pašnodarbinātie; VID reģistrētie saimnieciskā darba veicēji un citi. Rakstā pamatā tiks analizēta jaunā nodokļu maksāšanas kārtība par tā saucamajiem dienesta automobiļiem.

Likumdošanas izmaiņas

Jaunais Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums reglamentē automašīnas ekspluatācijas nodokli, kas aizstāj ceļa nodokli, un uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokli (turpmāk UVTN), kas aizstāj nodokli par dienesta automašīnu lietošanu personīgām vajadzībām. Līdz ar to, ar 01.01.2011 spēku zaudē MK noteikumi Nr. 1666 (no 28.12.2009) "Kārtība, kādā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek labumu, kas gūts, izmantojot darba devēja vieglo pasažieru automobili personīgām vajadzībām".

Saskaņā ar likuma 10. pantu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta īpašumā vai turējumā esošu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas un kurš reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis (automašīnas tehniskās pases sadaļa y – veids). Tātad nodokli maksā tie, kam piešķirts komercreģistra reģistrācijas numurs - komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība (SIA un AS)).

Uzņēmuma vieglo transporta nodokli nemaksā:

 • Fiziskas personas;
 • Fiziskas personas, kas reģistrēta VID (turpmāk saimnieciskās darbības veicēji (SDV))
 • Biedrības un reliģiskās organizācijas,
 • Valsts un pašvaldību iestādes
 • Citi, kas nav komersanti.

UZMANĪBU: atbilstoši civillikumam lietas turētājs ir persona, kā varā lieta faktiski atrodas, bet, kas atzīst par tās īpašnieku kādu citu (CL 876. pants). Tātad turētājs ir arī automašīnas patapinājuma ņēmējs (CL 1950) un nomātājs. Līdz ar to pagaidām likumā nav novērsta situācija, kad par vienu automašīnu nodoklis jāmaksā 2 personām īpašniekam un nomniekam, kas nav reģistrēts CSDD kā turētājs.

Nodokļa apmērs

Automašīnām, kas pirmo reizi reģistrētas pēc 01.01.2005:

 1. līdz 2000 cm3 - 19 lati mēnesī;
 2. no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 - 30 lati mēnesī;
 3. virs 2500 cm3 - 40 lati mēnesī.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par pārējiem tā transportlīdzekļiem ir 30 lati mēnesī. Tas attiecas arī uz tiem, kas reģistrēti pirms 2005. gada 1. Janvāra.

UVTN ir saimnieciskās darbības izdevumi.

Nodoklis tiek maksāts par katru mēnesi, kurā komersanta īpašumā vai turējumā ir transportlīdzeklis. Nodokli administrē CSDD. Nodoklis maksā veicot tehnisko apskati par periodu no kalendārā gada sākuma līdz tehniskai apskatei, ieskaitot tehniskās apskates mēnesi, atlikušo daļu līdz attiecīgā kalendārā gada 15.decembrim.

Nodokļa summu komersants aprēķina un maksā kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD). Maksājot citur ne CSDD, jāmaksā atsevišķi par katru transportlīdzekli un maksājuma uzdevumā kā mērķi norāda tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru.

Likumā minēti atsevišķi gadījumi, kuros netiek maksāts nodoklis, taču tie ir ļoti specifiski gadījumi un diez vai ir aktuāli vairākumam SDV. Uzņēmuma vieglo auto nodokli nemaksā par:

 1. operatīvajiem transportlīdzekļiem;
 2. vieglajiem taksometriem;
 3. auto dīleru demonstrācijas automašīnām;
 4. nomas mašīnām, ja nomas bizness veido ne mazāk kā 90% no kopējā apgrozījuma;
 5. par transportlīdzekļiem, kurus komersants izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām.

Mašīnas, par kurām nodoklis nav maksājams, ir jādeklarē CSDD, izmantojot CSDD nodrošinātos e-pakalpojumus. Deklarēšana automašīnai veicama vienu reizi gadā un nav maināma līdz kalendārā gada beigām. Esošas mašīnas jādeklarē CSDD līdz 28.februārim. Iegādātām automašīnām pēc 28.februāra deklarēšana jāveic 5 dienu laikā.

Transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām komersants pierāda, kārtojot ar saimnieciskās darbības saistīto braucienu uzskaiti, izmantojot maršruta kontroles sistēmu (GPS), kas nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu un fiksē automašīnas atrašanos laikā un vietā.

UZMANĪBU: GPS ierīce ne vien pamato automašīnas lietošanu saimnieciskām vajadzībām, bet arī dod iespēju VID precīzi redzēt, cikos un kad automašīna ir braukusi. Attiecīgi jāpadomā par darba laika uzskaiti, virsstundu un svētku dienu darbu,

Nodokļa atmaksa

Ja Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis samaksāts, bet automašīna tiek atsavināta (piemēram, pārdota vai nodota atpakaļ no turētāja īpašniekam) ir tiesības saņemt atpakaļ no VID pārmaksāto nodokli.

Lai saņemtu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, komersants ne vēlāk kā līdz tam ceturksnim sekojošā mēneša 10. datumam, par kuru pieprasa atmaksu, iesniedz VID iesniegumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, kurā norāda katra tā automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu, un to mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli VID atmaksā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņēmis attiecīgo iesniegumu.

Īpašā kārtība iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem uzskaitot autotransporta izmaksas

Likums par Iedzīvotāju ienākuma nodokli (11^5.pants 6. apakšpunkts) paredz īpašu kārtību attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar automašīnām. Jaunā nodokļa kontekstā ir notikušas izmaiņas arī šajā sakarā:

 1. JA saimnieciskās darbības veicējs (SDV ) NEMAKSĀ uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) – ar saimniecisko darbību saistāmi ne vairāk kā 70% vieglās automašīnas ekspluatācijas izdevumiem, ja tiek vesta ceļa maršruta karte (ceļa zīmes) un ne vairāk kā 50%, ja uzskaite netiek vesta.
 2. JA SDV MAKSĀ UVTN vai SDV ir Zemnieku vai Zvejnieku saimniecība – visas automašīnas (izņemot reprezentatīvo vieglo automobili likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē) ekspluatācijas izmaksas attiecina uz saimniecisko darbību, bet degvielas izmaksas attiecina uz saimniecisko darbību pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu, bet ne vairāk par maksātāja noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 kilometriem, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk kā par 20 %

PIEZĪME:  ir identificēta nianse attiecībā uz Individuālajiem Komersantiem, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, kas lieto automašīnu, kas atbrīvota no UVTN maksāšanas (piemēram, uzstādīts GPS). Šādā gadījumā teorētiski visas ar automašīnu saistītas izmaksas būtu jāattiecina uz saimniecisko darbību, taču likumā šis gadījums netiek precizēts un var būt prasības piemērot aprakstīto (1) variantu. Tomēr uzskatām, ka šāda situācija ir teorētiski neiespējama, jo komersants reti kad neizmanto pamatlīdzekli personīgām vajadzībām. Turklāt GPS uzstādīšana ir samērā dārgs maksas pakalpojums, ko likumdevējs apzināti iestrādājis likumā, tādējādi IK gandrīz vienmēr maksās UVTN.

UZMANĪBU: ņemot vērā to, ka maksājot UVTN gan automašīnas iegādes, gan uzturēšanas izdevumi atskaitāmi pilnā apmērā, aritmētiski to maksāt var būt pat izdevīgi.

Automašīnu maršruta uzskaite – jeb kā kārtot ceļa zīmes?

Kā norādīts jau iepriekš likuma prasības atkarībā no tā vai nodoklis tiek maksāts vai netiek maksāts atšķiras.

Ja UVTN tiek maksāts, automašīnu izmaksas ir saistāmas ar saimniecisko darbību pilnā apmērā. Šādā gadījumā par automašīnu ari ir jākārto maršruta lapa, bet atvieglotā kārtībā norādot:

 1. Automašīnas identifikācijas datus – marka, reģistrācijas Nr., degvielas patēriņš;
 2. Faktiski nobrauktais kilometru skaits mēnesī pamatojoties uz automobiļa odometra rādījumiem mēneša sākumā un beigās.

Ja UVTN netiek maksāts, tad par automašīnu jākārto detalizēta maršruta lapa. Kārtojot maršrutu uzskaiti, ar automašīnu saistītās izmaksas, tai skaitā nolietojums, ir saistāms ar saimniecisko darbību līdz pat 70% apmērā. Detalizētā maršruta uzskaitē jānorāda:

 1. Automašīnas identifikācijas datus – marka, reģistrācijas Nr., degvielas patēriņš;
 2. Personas identifikācija, kuri lieto automašīnu;
 3. Automašīnas degvielas patēriņš uz 100 kilometriem (a. Izgatavotāja noteiktais; b. Faktiskais patēriņš balstoties uz dokumentētiem eksperimenta rezultātiem);
 4. Brauciena datums vai periods, izbraukšanas un atgriešanās laiks;
 5. Brauciena maršruts – maršrutiem jābūt konkretizētiem ar adresi;
 6. Brauciena iemesls - tas ir viens no svarīgākajiem maršruta lapas (ceļazīmes) rekvizītiem, kuri ļauj spriest par to vai brauciens ir saistīts ar saimniecisko darbību! Brauciena iemesls var tikt norādīts gan pašā maršruta lapā, gan arī citos dokumentos, ja uz tiem dota atsauce maršruta lapā. Brauciena iemeslu var nenorādīt tikai tajos gadījumos, ja brauciens ir uz struktūrvienību, jo tā ir darbības vieta un nekādu plašāku paskaidrojumu neprasa

Ja UVTN netiek maksāts un netiek kārtota maršrutu uzskaite, tad ar automašīnu saistītās izmaksas, tai skaitā nolietojums, ir saistāms ar saimniecisko darbību tikai 50% apmērā.

Īpaša kārtība nolietojuma aprēķināšanai

Likums par Iedzīvotāju ienākuma nodokli  (11^5.pants 4. apakšpunkts) paredz arī īpašu kārtību attiecībā uz automašīnu nolietojumu, kas arī ir mainīts jaunā nodokļa sakarā:

 1. JA SDV NEMAKSĀ UVTN - Aprēķinot vieglā autombīļa nolietojumu, izdevumos ietver aprēķināto nolietojumu proporcionāli saimnieciskās darbības vajadzībām nobraukto kilometru skaitam, bet ne vairāk par 70% (ja netiek kārtota automašīnu maršrutu uzskaite, tad ne vairāk par 50%)
 2. JA SDV MAKSĀ UVTN, tad visu autombīļa (izņemot reprezentatīvo vieglo automobili likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē)  nolietojumu attiecina uz saimniecisko darbību un iekļauj izdevumos pilnā apmērā.

Īpaša kārtība PVN sakarā automašīnu izmaksām

2011.gada 1.janvārī stājās spēkā arī likuma par Pievienotā vērtības nodokli 10.pants, kas tika papildināts ar 7.1.daļu: no budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 20% no nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, kā arī ar šādas automašīnas uzturēšanu saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi.

20% priekšnodokļa ierobežojums neattiecas uz automašīnām, kuras izmanto

 • Kā operatīvo transportlīdzekli;
 • Kā autodīlera demonstrācijas auto;
 • Pasažieru pārvadājumiem par atlīdzību, tai skaitā taksometru pakalpojumu sniegšanai,
 • Vieglo automašīnu nomas pakalpojumu sniegšanai;
 • Automašīnu tirdzniecībai vai nomas pirkuma (līzinga) darījumiem;
 • Preču transporta pakalpojumu sniegšanai;
 • Autovadīšanas prasmes apmācībai;
 • Apsardzes pakalpojumu sniegšanai;

Ja apliekamā personas darījumi vairāk kā 50% ir ar PVN neapliekami ,atbilstoši PVN likuma 6.panam, tad priekšnodoklis par automašīnas iegādi, nomu vai uzturēšanu, tai skaitā degviela, nav atgūstams.

Vadipats.lv attiecībā uz PVN uzskaiti neatgūstamā priekšnodokļa gadījumā, gadījumā, ja tiek maksāts UVTN un visas izmaksas saistāmas ar saimniecisko darbību, iesaka reģistrēt 20% no iegādes kā PVN neapliekamu darījumu, kas saistīts ar saimniecisko darbību. Šeit piemērs no vadipats.lv demo vides:

PVN uzsakaite UVTN gadijumā

www.vadipats.lv
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
07.02.2011
papildināts 15.02.2011

Raksts sagatavots izmantojot avotus:
Automašīnu lietošana. Uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likums. 2011 Metodiskais materiāls. A.Svāre
Nodoklis no dienesta auto – vai kļuvis vienkāršāks? (I) J.Neilande, publikācija portālā www.lv.lv 10.01.2011
Nodoklis no dienesta auto – vai kļuvis vienkāršāks? (II) J.Neilande, publikācija portālā www.lv.lv 11.01.2011
Nodoklis no dienesta auto – vai kļuvis vienkāršāks? (III) J.Neilande, publikācija portālā www.lv.lv 12.01.2011